မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်

English MENU
Back Page

မူပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု

မူပိုင်ခွင့်နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု

မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်က ထုတ်ပြန် ထားသော ဥပဒေသတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော တရားဝင် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏ ရည်ရွယ်ချက
  • မြန်မာဥပဒေ သတင်းအချက်အလက်များကို ပြည်သူများက အင်တာနက် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် မှတစ်ဆင့် တစ်နေရာတည်းတွင် အလွယ်တကူ ရှာဖွေလေ့လာ အသုံးပြုနိုင်စေရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေးတို့အတွက် ဥပဒေအသိပညာ ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
  • ပြည်သူများသည် ဥပဒေဆိုင်