မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်

English MENU
Back Page ပြဌာန်းချက် ရှာဖွေရေး

၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံ ဥပဒေ (တတိယပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ။

သမိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေ

သမိုင်း

Close Layer

ပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေ

Close Layer

ဥပဒေသမိုင်းအားလုံး

Provision List

Close Layer
PRINT close layer

ပုံနှိပ်ထုတ်သည် ပယ်ဖျက်သည်