မြန်မာဥပဒေသတင်းအချက်အလက်စနစ်

English MENU
Back Page ပြဌာန်းချက် ရှာဖွေရေး

၁၉၄၈-ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု အက်ဥပဒေ

သမိုင်း

သမိုင်း

Close Layer

ပြင်ဆင်ခြင်း ဥပဒေ

Close Layer

ဥပဒေသမိုင်းအားလုံး

Provision List

Close Layer
PRINT close layer

ပုံနှိပ်ထုတ်သည် ပယ်ဖျက်သည်